ภาพกิจกรรม
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
อบต.ศรีสาคร
หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
โทร/โทรสาร 073-561141 E-mail : 6960703.sk@gmail.com