วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น  4.1   วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (vision)  เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง  ความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้น  หรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร   เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  และการดำรงชีวิตประจำวันค่อนข้างจะสงบสุข ชุมชนน่าอยู่อาศัย มีทัศนียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ตามความหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้

 

“ เศรษฐกิจดี  คมนาคมสะดวก  ประชาชนมีความรู้ คู่คุณธรรม มุ่งสู่คุณภาพที่ดี ”

  4.2  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น (mission)
       องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาครได้กำหนดพันธกิจ  (mission)  ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาสซึ่งมียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้
           1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
              แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้าง  บุกเบิก  ปรับปรุง  บำรุงรักษาทางคมนาคม  สะพาน  เขื่อน  ระบบระบายน้ำ
1.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
1.3 จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
1.4 ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค  บริโภค
1.5 จัดทำผังตำบล
          2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
             แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมการตลาด  การค้า  การลงทุนในท้องถิ่น
2.2 จัดตั้งศูนย์รับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
2.3 ส่งเสริม  สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์
2.4 พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน
2.5 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน
2.6 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
           3. การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
              แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
3.2 พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

            4. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
               แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.3 เสริมสร้างทำนุบำรุงศาสนา
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ของเด็กเยาวชนและประชาชน
4.5 ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบทอดจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
             5. การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
                แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
5.2 ป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
5.3 บำบัด  ฟื้นฟู  ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
5.4 ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย  การกีฬา  และนันทนาการ
5.5 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
5.6 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
             6. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                แนวทางการพัฒนา
6.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและ
6.3 ส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
6.5 จัดทำระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
              7. การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี
                 แนวทางการพัฒนา
7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

             8. การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
                แนวทางการพัฒนา
8.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
8.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
8.3 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณะภัย  ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
8.4 ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง


  4.3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

  1. การให้บริการทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไปมาระหว่างชุมชนได้อย่างสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย
  2. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของประชาชนทั้งนี้เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนการพัฒนาทางด้านการส่งเสริมการตลาดการค้าการลงทุนในท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์รับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน
  3. การพัฒนาทางด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาครส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นพัฒนาและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ประชาชนตลอดจนส่งเสริมโครงการตามแนวทางพระราชดำริ
  4. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทำนุบำรุงศาสนาส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
  5. การพัฒนาทางด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดส่งเสริมการบำบัดและฟื้นฟูแก่ผู้ติดยาเสพติดรณรงค์และส่งเสริมการออกกำลังกายการกีฬาและนันทนาการตลอดจนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
  6. การพัฒนาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ปราศจากมลภาวะ ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตชุมชนรวมทั้งปลุกจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตละสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป
  7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี   เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรภายในองค์กรพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงานปรับปรุงระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับระบบการเมืองการบริหารและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตลอดจนการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์กร
  8. การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข   เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาครมีขีดความสามารถและศักยภาพในการสนับสนุนในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น  ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
อบต.ศรีสาคร
หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
โทร/โทรสาร 073-561141 E-mail : 6960703.sk@gmail.com