สำนักปลัด

ว่าที่ร.ต.มาหะมะนาซูดิง สะนิ
หัวหน้าสำนักปลัด

หมายเลขโทรศัพท์. 089-0686315
นายนรายุทธ โยกทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคล

หมายเลขโทรศัพท์.
นางสาวชนัญญ์ทิชา หนูนุ่ม
นักพัฒนาชุมชน

หมายเลขโทรศัพท์.
นางกูนูรอัยนี บิลังโหลด
นักวิชาการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์. 000-0000000
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์.
นางสาวณัฐธิดา บัวศรี
เจ้าพนักงานธุรการ

หมายเลขโทรศัพท์. 000-0000000
นายไพศาล วงศ์ญาติแม้น
ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์.
นางสาวมาซีเต๊าะ กูโน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

หมายเลขโทรศัพท์. 092-5927135
นางสาวสุณีย์ ยูโซ๊ะ
ผช.นักพัฒนาชุมชน

หมายเลขโทรศัพท์. 086-2874744
นางสาวมัสตูรี สาและ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

หมายเลขโทรศัพท์.
นายอาสบูเลาะ วาจิ
พนักงานดับเพลิง

หมายเลขโทรศัพท์.
นายซารูดี ยูโซ๊ะ
พนักงานขับรถยนต์

หมายเลขโทรศัพท์.
นายอุสมัน ยูโซ๊ะ
พนักงานทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์.
 
 
 
อบต.ศรีสาคร
หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
โทร/โทรสาร 073-561141 E-mail : 6960703.sk@gmail.com