นโยบาย

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งยึดกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาสโดยแยกตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาได้ดังนี้

 1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการปรับปรุงพัฒนา และขยายเส้นทางการคมนาคม การปรับปรุงถนนสะพานเพื่อให้ประชาชน สามารถเดินทางสัญจร ไปมาระหว่างชุมชนหมู่บ้าน และตำบล ได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล และได้มาตรฐานตลอดจนได้จัดหาและปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค
 2. นโยบายทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
  ดำเนินการทุกวิถีทางในการทำงานเชิงรุก เพื่อที่จะเสริมสร้างให้ชุมชนในตำบลมีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง โดยส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน เพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 3. นโยบายทางด้านปัญหาความยากจน
  ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อลดภาวการณ์ว่างงาน  ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาชีวิตที่พอเพียงพอประมาณ
 4. นโยบายด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบแก่ประชาชนในพื้นที่และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  พร้อมทั้งดำเนินการเสริมสร้างทำนุบำรุงศาสนาพัฒนาคุณภาพจริยธรรมของเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป
 5. นโยบายด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ดำเนินการป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด  บำบัด  ฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและจิตใจ  แก่ผู้ติดยาเสพติด  ให้การส่งเสริมการออกกำลังกาย  การกีฬา  และนันทนาการ  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยตลอดจนการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
 6. นโยบายด้านการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  วางแผนการเฝ้าระวังป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนได้รับการอบรมฝึกจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   

 7. นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
  พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม  ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน  มุ่งพัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนการให้มีความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

   

 8. นโยบายการพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นและสนับสนุนให้ประชาชน เอกชน  เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการสนับสนุนงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
อบต.ศรีสาคร
หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
โทร/โทรสาร 073-561141 E-mail : 6960703.sk@gmail.com