หัวหน้าส่วนราชการ

นายอับดุลเล๊าะ นาวา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

หมายเลขโทรศัพท์. 096-7719222
นายอับดุลเล๊าะ นาวา
รองปลัด อบต.ศรีสาคร

หมายเลขโทรศัพท์. 096-7719222
ว่าที่ร.ต.มาหะมะนาซูดิง สะนิ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

หมายเลขโทรศัพท์. 089-0686315
นายอาสัน อาบูดายอ
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเลขโทรศัพท์. 081-7665143
นายอับดุลเล๊าะ นาวา
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์. 096-7719222
 
 
 
อบต.ศรีสาคร
หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
โทร/โทรสาร 073-561141 E-mail : 6960703.sk@gmail.com