E-Service
สารสนเทศเพื่อการบริการประชาค (E-Service)

องค์การบริหารส่วจตำบลศรีสาคร ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ให้บริการประชาชนที่ ต้องการขอความอนุเคราะห์หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางมารับและยื่น แบบคําขอฯ ณ ที่ทําการของเราแต่อย่างใด เป็นการประหยัดเวลาในการเดินทาง โดยท่าน สามารถพิมพ์ข้อความรายละเอียดลงไปในช่องว่าง ทาง อบต.ศรีสาคร จะดําเนินการจัดส่ง เจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการท่านตามเอกสารที่ร้องขอ และขอความร่วมมือท่านให้ความสะดวก แก่เจ้าหน้าที่ที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งด้วย

แบบยื่นคำขอใช้บริการ

อบต.ศรีสาคร
หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
โทร/โทรสาร 073-561141 E-mail : 6960703.sk@gmail.com